Welcome!


or

Take a tour

5d37c52669ced

Alpine-Takayama-Matsumoto Area Tourist Pass 5 Days

5,000THB5D4N

Start 23 Oct 2019 End 01 Nov 2019


Departure
Return
See more schedule
23 Oct 2019 - 27 Oct 2019

20

Total

0

Booked

20

Available


Description

- ใช้ได้เฉพาะรถไฟสาย JR Limited Express, Express, Rapid, และ Local ระหว่างสถานี Nagoya จนถึงสถานี Toyama โดย Tokaido/Takayama Line (ผ่านสถานีต่างๆ เช่น Gero, Takayama, Hida-Furukawa) และระหว่างสถานี Shinano-Omachi จนถึงสถานี Nagoya โดย Oito/Shinonoi/Chuo Main Line (ผ่านสถานีต่างๆ เช่น Matsumoto, Kiso-Fukushima) ยกเว้น Home Liner และ Shinkansen
- ใช้ขึ้นพาหนะต่างๆ บนเส้นทาง Tateyama Kurobe Alpine Route ได้ระหว่างสถานี Dentetsu-Toyama จนถึง Shinano-Omachi
- ไม่สามารถจอง Tateyama Cable Car ผ่านทางเว็บไซต์ได้ (ต้องไปออกตั๋วเฉพาะสำหรับเส้นทาง Alpine Route ซึ่งจะมีบาร์โค้ดในวันใช้งานจริง)
- ต้องใช้ต่อเนื่องกันภายในระยะเวลา 5 วัน
- พาสนี้ไม่ครอบคลุมการเดินทางย่อยๆ ภายในเมือง ต้องซื้อบัตรโดยสารเพิ่มเอง


Alpine-Takayama-Matsumoto Area Tourist Pass 5 Days

5D4N

Start 23 Oct 2019 End 01 Nov 2019

Schedule (5D4N) Price (THB) Available (Seat)
October 2019 23 Oct 2019 - 27 Oct 2019 23 - 27 5,000 20 Sold out
24 Oct 2019 - 28 Oct 2019 24 - 28 5,000 20
25 Oct 2019 - 29 Oct 2019 25 - 29 5,000 20
26 Oct 2019 - 30 Oct 2019 26 - 30 5,000 20
27 Oct 2019 - 31 Oct 2019 27 - 31 5,000 20
28 Oct 2019 - 01 Nov 2019 28 - 01 5,000 20
29 Oct 2019 - 02 Nov 2019 29 - 02 5,000 20
30 Oct 2019 - 03 Nov 2019 30 - 03 5,000 20
31 Oct 2019 - 04 Nov 2019 31 - 04 5,000 20
November 2019 01 Nov 2019 - 05 Nov 2019 01 - 05 5,000 20

Itinerary

Day 1

Blackpoint

- ที่นั่งรถไฟธรรมดาแบบไม่ระบุที่นั่งของรถไฟ Limited Express, Express, Rapid และรถไฟขบวนธรรมดาของสาย JR: ระหว่างสถานี Nagoya – Toyama (ในเส้นทาง Tokaido / เส้นทาง Takayama) , ระหว่างสถานี Shinano Omachi – Nagoya (ในเส้นทาง Oito / Shinonoi / Chuo)※ ยกเว้น Home Liner- ระหว่างสถานี DentetsuToyama - Shinano Omachi ในเส้นทางเจแปนแอลป์ รวมทั้งรถด่วนพิเศษระหว่างสถานี DentetsuToyama -Tateyama ของสาย Toyama Chiho Railway※ ช่วงระยะเวลาที่จำหน่ายภายในประเทศ คือ ช่วงเวลาเดียวกับช่วงเวลาแลกพาสด้านบน※สำหรับเส้นทางเจแปนแอลป์ คาดว่าจะเกิดความแออัดอย่างมากในช่วงฤดูท่องเที่ยว (วันที่เริ่มเปิดให้ผ่านเส้นทางเจแปนแอลป์ - ต้นเดือนพฤษภาคม, กลางเดือนสิงหาคม, และต้นเดือนตุลาคม)ท่านอาจจะไม่สามารถขึ้นรถไฟของขบวนที่ต้องการได้ ดังนั้นกรุณาวางแผนการเดินทางโดยเผื่อเวลาให้เหมาะสม

Alpine period
5d37c3c3347b6
Register Log in