Welcome!


Agent

Register Log in

Take a tour

Amazing grand uk 2019

AMAZING GRAND ENGLAND 7D 4N

59,999THB


Royal Brunei

BAILBROOK HOUSEHOTEL หรือเทียบเท่าDeparture
Return
See more schedule
12 Apr 2019 - 18 Apr 2019

31

Total

0

Booked

31

Available


Description

- แวะทานอาหารเย็นที่บรูไน + ถ่ายรูปมัสยิดทองคำ
- เข้าชมแลนด์มาร์คสำคัญ สโตนเฮ้นจ์ + Roman Bath
- เอาใจแฟนบอล เข้าชม EMIRATES STADIUM
- ชมเบื้องหลังการถ่ายทำ HARRY POTTER ที่ WARNER BROS. STUDIO
- ถ่ายรูปกับบิ๊กเบน (BIG BEN) + อาคารรัฐสภา
- ช้อปปิ้งถนน OXFORD
- ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ผ่านแลนด์มาร์คสำคัญ


AMAZING GRAND ENGLAND 7D 4N

BAILBROOK HOUSEHOTEL หรือเทียบเท่า

Royal Brunei

Schedule () Price (THB) Available (Seat)

Itinerary

Day 1

Blackpoint

10.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ U สายการบิน ROYAL BRUNEI เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 20 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้13.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน ROYAL BRUNEI เที่ยวบินที่ BI51417.15 น. คณะเดินทางถึงสนามบินบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนนำทุกท่านเดินทางสู่ มัสยิดทองคำ สัญลักษณ์สำคัญของประเทศซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมัสยิดที่งดงามที่สุดในแถบเอเชียแปซิฟิก สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี 1958 ในสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างสไตล์โมกุลกับอิตาเลียน โดยตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติให้กับ Omar Ali Saifuddien ที่ 3 สุลต่านองค์ที่ 28 ของบรูไน โดยมัสยิดนี้ตั้งอยู่บริเวณลากูนที่จำลองขึ้นมาริมแม่น้ำบรูไน รายล้อมด้วยสวนและน้ำพุ โดดเด่นด้วยยอดโดมสูง 52 เมตรที่สร้างด้วยทองคำบริสุทธิ์ทั้งหมด ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากทุกที่ในเขตเมืองหลวงค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)

20.30 น. นำคณะออกเดินทางสู่สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน (บรูไน) เพื่อเดินทางต่อไปประเทศอังกฤษ

15

Day 2

Blackpoint

00.15 น. ออกเดินทางกลับสู่สนามบินฮีทโธรว์ ลอนดอน โดยสายการ ROYAL BRUNEI เที่ยวบินที่ BI00306.00 น. คณะถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรถโค้ชรอรับท่าน ออกเดินทางสู่เมืองซาลส์บัวรี่ นำท่านเข้าชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ จากนั้นออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ ในหุบเขาเอวอนเมืองเก่าแก่ที่มีอายุตั้งแต่เมื่อครั้งโรมันเรืองอำนาจจากหลักฐานบ่อน้ำพุร้อน และซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่ทำให้เมืองบาธได้รับการแต่งตั้งเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)บ่าย นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมือง คือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring) ส่วนที่สองคือ บริเวณวัด และส่วนที่สาม คือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้ำ ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำ, บ่อน้ำแร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอน้ำ และส่วนที่เป็น Turkish Bath และให้ท่านได้ชิมน้ำแร่ที่จัดให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้น หลังจากนั้นพาท่านชมเมืองและอาคารบ้านเรือนที่ถูกสร้างขึ้นในยุค หลังจากนั้นพาท่านผ่านชม สะพาน Pulteney Bridge สะพานเก่าแก่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นอกจากนั้นยังเป็นแลนด์มาร์คสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองบาธ (Bath)ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)

โรงแรม นำท่านเข้าสู่ที่พัก BAILBROOK HOUSEHOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

153
152
151

Day 3

Blackpoint

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (4)มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ (Westminster Abbey) ตั้งอยู่ทางตะวันตกของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ในแขวงเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์เป็นสถานที่ที่ใช้ในการทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและที่ฝังพระบรมศพของพระมหากษัตริย์อังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ์ ระหว่างปี ค.ศ. 1546 ถึง 1556 ที่นี่ได้รับเลื่อนฐานะขึ้นเป็นอาสนวิหาร ต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอารามหลวง ปัจจุบันที่นี่เป็นโบสถ์ขนาดใหญ่ โดยมีสถาปัตยกรรมเป็นแบบโกธิค ซึ่งเมื่อปี ค.ศ. 1245 พระเจ้าเฮนรี่ที่ 3 ทรงสร้างโบสถ์เวสต์มินสเตอร์คร่อมโบสถ์เก่าแก่ที่มีอยู่เดิม และพระองค์เลือกให้เป็นที่ฝังพระศพของพระองค์เองเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)บ่าย หลังจากนั้นพาท่านเข้าชม เอมิเรตส์สเตเดียม (Emirates Stadium) หรือ สนามกีฬาเอมิเรตส์ สนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอล เปิดใช้งานเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2006 สนามแห่งนี้อัฒจรรย์จะเป็นเก้าอี้ทั้งหมด 60,355 ที่นั่ง ซึ่งนับว่าเป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของพรีเมียร์ลีกตามหลังเพียงสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด และเป็นสนามกีฬาที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในลอนดอนรองจากสนามเวมบลีย์และสนามทวิกเคนแฮมค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(6)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ROYAL NATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

157
156

Day 4

Blackpoint

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (7)นำคณะเดินทางสู่พระราชวังวินเซอร์ (WINSOR CASTLE)โดยพระราชวังจะอยู่บนเนินสูงมองเห็นแม่น้ำเทมส์อยู่เบื้องล่าง พระราชวังวินเซอร์เป็นที่ประทับประมุขสูงสุดแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้ว่าพระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังที่มีผู้พำนักอาศัยต่อเนื่องยาวนานกว่าพระราชวังแห่งใดในโลก โดยทุกท่านจะเดินผ่าน Jubilee Garden ก่อนเข้าสู่อาคารจัดแสดงประวัติความเป็นมาของพระราชวัง สิ่งที่น่าสนใจควรค่าแก่การชมคือ เขตพระราชฐานชั้นใน State Apartment (ทางบริษัทรวมค่าเข้าชมส่วนนี้แล้ว) ถือเป็นหัวใจของพระราชวัง ห้องทุกห้องจึงถูกประดับประดาด้วยทรัพย์สมบัติของราชวงศ์อันประมาณค่ามิได้ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนฝีมือ, ม่าน, ปักประดับ ผนัง, เครื่องลายคราม, รูปปั้น, อาวุธ ชุดเกราะ รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ในยุค ต่าง ๆ The King's Chamber อันมีภาพเขียนเป็นจุดเด่น นอกเหนือจากเตียงไม้สลักปิดทองสไตล์ฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 18 ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางห้อง และห้องที่โดดเด่นที่สุด St.George's Hall ท้องพระโรงแห่งนี้มีความยาวกว่า 50 เมตรจึงมักใช้ ในงานพระราชพิธี เช่นงานเลี้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะในพระนางเจ้าอลิซาเบซ ภายในตกแต่งตามศิลปะแบบกอธิก ประดับประดาด้วยอาวุธชุดเกราะ และตราประจำราชวงศ์ St. George's Chapel มหาวิหารสไตล์โกธิกที่งดงามที่สุดในประเทศอังกฤษ อาคารแห่งนี้เริ่มก่อสร้ างในปีค.ศ. 1475 โดยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 และใช้เวลากว่า 50 ปีจนสำเร็จลุล่วง ในแต่ละปีพระราชวงศ์อังกฤษจะเสด็จไปประทับเพื่อพักผ่อนอย่างสม่ำเสมอ โดยปราสาทส่วนบนด้านตะวันออกจะเป็นเขตที่ประทับของสมเด็จพระราชินี ส่วนด้านใต้ปราสาทจะมีปาร์คขนาดใหญ่กว่า 800 เฮกเตอร์ ชื่อเดิมว่าเกรต ปาร์ค ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมกุหลาบพันปีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)หลังจากนั้นพาท่านดำดิ่งลงไปในโลกแห่งคาถา กลวิเศษ และเวทมนตร์ อันน่าทึ่ง ที่ WARNER BROS. STUDIO ชมเบื้องหลังเพื่อค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่หลังกล้องของภาพยนตร์ แฮร์รี่ พอตเตอร์ ทั้ง 8 ภาค พร้อมสำรวจฉากต่าง ๆ ที่ใช้จริงในภาพยนตร์ เช่น ฮอกวอตส์ ตรอกไดอากอน และซอยพรีเว็ต และอีกมากมาย ก้าวขึ้นรถเมล์อัศวินราตรีสามชั้นสุดพิลึกที่แฮร์รี่นั่งในภาค นักโทษแห่งอัซคาบัน ตลอดจนรถบินได้จากภาค ห้องแห่งความลับ จากนั้น โพสท่าถ่ายรูปบริเวณหน้าบ้านหลังเก่าของแฮร์รี่ที่ซอยพรีเว็ต บ้านเลขที่ 4 ก่อน ก่อนไปลิ้มรสบัตเตอร์เบียร์ฟองฟ่อดชั้นเลิศ มุ่งหน้าสู่ชานชลา 9 ¾ ที่ไดรับการออกแบบใหม่เอี่ยม ซึ่งคุณสามารถขึ้นรถไฟไอน้ำสายฮอกวอตส์ เอ็กซ์เพรส และโพสท่าถ่ายรูปกับรถเข็นกระเป๋าที่กำลังเลือนหายเข้าไปในกำแพงชานชลา สำรวจฉาก ชุด และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่จัดแสดงงานศิลป์แห่งอังกฤษ และเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ใช้ในการผลิตภาพยนตร์ ทัวร์นี้รวมการเข้าชมแบบจำลองฮอกวอตส์ขนาด 1:24 ที่ใช้ถ่ายทำฉากภายนอกของตัวโรงเรียนพ่อมดแม่มดแห่งนี้อย่างใกล้ชิดค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ROYAL NATIONAL HOTELหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

1512
1511
159
158

Day 5

Blackpoint

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (10)พาคณะเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ปอล St. Paul’s Cathedral เป็นวิหารเก่าแก่ที่มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งใจกลางกรุงลอนดอน และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 รองจากโบสถ์ Liverpool Cathedral ในอังกฤษ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 604 ตั้งอยู่บน Ludgate Hill ซึ่งเป็นจุดที่สูงสุดของเมืองลอนดอน สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่นักบุญเปาโล เป็นผลงานชิ้นที่โดดเด่นของสถาปนิก ชื่อดังที่ชื่อ “Sir Christopher Wren” ต่อมาเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ ในเมืองลอนดอน ทำให้โบสถ์นี้ได้รับความเสียหายอย่างมาก ต่อมาได้มีการซ่อมแซม และเปิดให้บริการในปี ค.ศ. 1697 ซึ่งโบสถ์นี้มีสถาปัตยกรรมสไตล์บาร็อกที่สวยงาม ในสมัยศตวรรษที่ 17 ใช้เป็นสถานที่ฝังศพของบุคคลสำคัญในประเทศอังกฤษ และใช้จัดพระราชพิธีต่าง ๆ ที่สำคัญ ปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงมากในกรุงลอนดอน บริเวณด้านหน้าของโบสถ์ เป็นอนุสาวรีย์ของพระนางวิคตอเรียเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)บ่าย หลังจากนั้นพาคณะเดินทางเข้าชม Natural History Museum หรือ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติในเมืองลอนดอน เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งที่รวบรวมหลักฐานและชิ้นส่วนสำคัญทางประวัติศาสตร์ของโลก ที่เก่าแก่หลายล้านปี ตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1881 จัดแสดงอยู่ภายในอาคารที่สวยงามแบบพระราชวัง ภายใน Natural History Museum ก็มีการตกแต่งประดับประดาที่สวยงามไม่แพ้ภายนอก ในส่วนของการจัดแสดงจะแบ่งออกเป็นหลาย ๆ โซนให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมตามความสนใจ โซนแรก ก็คือ Red Zone ซึ่งโซนนี้จะจัดแสดงเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์ การกำเนิดโลก การเกิดภูเขาไฟและแผ่นดินไหว โซนถัดมาก็จะเป็น Green Zone โซนนี้จะมีสัตว์หลายชนิดด้วยกัน ได้แก่ สัตว์ปีก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และแมลงสายพันธุ์ต่าง ๆ เป็นต้น โซนต่อมาจะเป็น Orange Zone เป็นโซนของ Charles Darwin เป็นบุคคลสำคัญในแวดวงวิทยาศาสตร์ของประเทศอังกฤษ ซึ่งจะมีรูปปั้นใหญ่ ๆ ของท่านตั้งอยู่ในบริเวณนั้น และโซนสุดท้าย ถือว่าเป็นโซนที่ได้รับความสนใจจากผู้ที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ก็คือ “โซนไดโนเสาร์” ซึ่งในโซนนี้ ก็จะมีกระดูกไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่าง ๆ ที่นำมาจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่อีกด้วย หลังจากนั้นพาทุกท่าน ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ (Thames River) ซึ่งถือเป็นแม่น้ำที่มีระยะทางยาวที่สุดในประเทศอังกฤษ และยังยาวเป็นอันดับสองของสหราชอาณาจักร ด้วยความยาวกว่า 346 กิโลเมตร อีกทั้งยังไหลผ่านทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ และกรุงลอนดอน จึงทำให้แม่น้ำเทมส์นี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวหนึ่งของการมาเยือนลอนดอนเลยทีเดียว โดยระหว่างล่องเรือ ท่านจะได้ผ่านชมแลนด์มาร์คสำคัญมากมาย อาทิเช่น ลอนดอนอาย (LONDON EYE), ทาวเวอร์บริดจ์ (TOWERBRIDGE), สะพานเวสต์มินสเตอร์ (WESTMINSTER BRIDGE)ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(12)นำท่านเข้าสู่ที่พัก ROYAL NATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

1111
166
15123

Day 6

Blackpoint

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (13)นำทุกท่านถ่ายรูปกับ สะพานหอคอย แห่งกรุงลอนดอน (London Tower Bridge) ซึ่งเป็นสะพานที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอน โดยมีลักษณะเป็นสะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกัน ทั้งยังประกอบไปด้วยหอคอย 2 หอ จึงทำให้สะพานแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สะพานหอคอย นั่นเอง เดิมทีสะพานทาวเวอร์บริดจ์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเส้นทางสำหรับการจราจรข้ามแม่น้ำเทมส์ของลอนดอน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างนานถึง 8 ปี โดยแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1894 นั่นเอง โดยหอคอยแห่งนี้ได้ถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็นหอคอยคู่และใช้สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่มีความสวยงดงามและแสดงถึงการเป็นหอคอยลอนดอนได้เป็นอย่างดี หลังจากนั้นพาทุกท่านเดินชมอาคารรัฐสภา (Houses Of Parliament) ในอดีตอาคารรัฐสภาแห่งนี้เคยเป็นพระราชวัง Westminster ของเชื้อพระวงศ์อังกฤษตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 มาก่อน แต่ด้วยปัญหาหลาย ๆ อย่าง รวมทั้งเหตุการณ์ไฟไหม้พระราชวัง สถานที่แห่งนี้จึงได้กลายเป็นรัฐสภาตั้งแต่ระดับนายกรัฐมนตรีจนถึงระดับสว .เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (14)บ่าย ก่อนเดินทางไปสนามบิน นำคณะถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงลอนดอน หอนาฬิกาบิ๊กเบน (BIG BEN) หอนาฬิกาแห่งนี้ เป็นสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอนมามากกว่า 150 ปีแล้ว โดยจุดเด่นของหอนาฬิกาแห่งนี้ คือสามารถบอกเวลาได้ทั้ง 4 ทิศทาง เป็นนาฬิกาบอกเวลาที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นเครื่องบอกเวลามาตรฐานของหอดูดาวเมืองกรีนิช ผ่านสถานีวิทยุ BBC ที่จะถ่ายทอดสดเสียงตีบอกนาฬิกา Big Ben ให้ได้ยินกันทั่วโลก โดยหอนาฬิหานี้มีความสูงถึง 96.3 เมตร มีระฆังสำหรับตีบอกเวลา 5 ใบ โดยมีใบเดียวที่ตีบอกเวลา ส่วนอีก 4 ใบจะตีเป็นทำนองเพื่อให้เกิดความไพเราะถึงเวลาอันสมควรนำคณะเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์

18.00 น. ออกเดินทางกลับสู่สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน (บรูไน) โดยสายการบิน ROYAL BRUNEI เที่ยวบินที่ BI004

111512464
1111112

Day 7

Blackpoint

15.35 น. เดินทางถึงสนามบินบันดาเสรีเบกาวัน

18.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ROYAL BRUNEI เที่ยวบินที่ BI519

20.15 น. นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Logo hanatour
Please see terms in program
Register Log in