Welcome!


Agent

Register Log in

Take a tour

Amazing grand uk 2019

AMAZING GRAND ENGLAND 7D 4N

59,999THB


Royal Brunei

BAILBROOK HOUSEHOTEL หรือเทียบเท่า


7D4N

Start 12 Apr 2019 End 12 Apr 2019


Departure
Return
See more schedule
12 Apr 2019 - 18 Apr 2019

31

Total

0

Booked

31

Available


Description

- แวะทานอาหารเย็นที่บรูไน + ถ่ายรูปมัสยิดทองคำ
- เข้าชมแลนด์มาร์คสำคัญ สโตนเฮ้นจ์ + Roman Bath
- เอาใจแฟนบอล เข้าชม EMIRATES STADIUM
- ชมเบื้องหลังการถ่ายทำ HARRY POTTER ที่ WARNER BROS. STUDIO
- ถ่ายรูปกับบิ๊กเบน (BIG BEN) + อาคารรัฐสภา
- ช้อปปิ้งถนน OXFORD
- ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ผ่านแลนด์มาร์คสำคัญ


AMAZING GRAND ENGLAND 7D 4N

7D4N

BAILBROOK HOUSEHOTEL หรือเทียบเท่า

Royal Brunei

Schedule (7D4N) Price (THB) Available (Seat)
April 2019 12 Apr 2019 - 18 Apr 2019 12 - 18 59,999 31

Itinerary

Day 1

Blackpoint

10.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ U สายการบิน ROYAL BRUNEI เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 20 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้13.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน ROYAL BRUNEI เที่ยวบินที่ BI51417.15 น. คณะเดินทางถึงสนามบินบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนนำทุกท่านเดินทางสู่ มัสยิดทองคำ สัญลักษณ์สำคัญของประเทศซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมัสยิดที่งดงามที่สุดในแถบเอเชียแปซิฟิก สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี 1958 ในสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างสไตล์โมกุลกับอิตาเลียน โดยตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติให้กับ Omar Ali Saifuddien ที่ 3 สุลต่านองค์ที่ 28 ของบรูไน โดยมัสยิดนี้ตั้งอยู่บริเวณลากูนที่จำลองขึ้นมาริมแม่น้ำบรูไน รายล้อมด้วยสวนและน้ำพุ โดดเด่นด้วยยอดโดมสูง 52 เมตรที่สร้างด้วยทองคำบริสุทธิ์ทั้งหมด ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากทุกที่ในเขตเมืองหลวงค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)

20.30 น. นำคณะออกเดินทางสู่สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน (บรูไน) เพื่อเดินทางต่อไปประเทศอังกฤษ

15

Day 2

Blackpoint

00.15 น. ออกเดินทางกลับสู่สนามบินฮีทโธรว์ ลอนดอน โดยสายการ ROYAL BRUNEI เที่ยวบินที่ BI00306.00 น. คณะถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรถโค้ชรอรับท่าน ออกเดินทางสู่เมืองซาลส์บัวรี่ นำท่านเข้าชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ จากนั้นออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ ในหุบเขาเอวอนเมืองเก่าแก่ที่มีอายุตั้งแต่เมื่อครั้งโรมันเรืองอำนาจจากหลักฐานบ่อน้ำพุร้อน และซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่ทำให้เมืองบาธได้รับการแต่งตั้งเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)บ่าย นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมือง คือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring) ส่วนที่สองคือ บริเวณวัด และส่วนที่สาม คือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้ำ ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำ, บ่อน้ำแร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอน้ำ และส่วนที่เป็น Turkish Bath และให้ท่านได้ชิมน้ำแร่ที่จัดให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้น หลังจากนั้นพาท่านชมเมืองและอาคารบ้านเรือนที่ถูกสร้างขึ้นในยุค หลังจากนั้นพาท่านผ่านชม สะพาน Pulteney Bridge สะพานเก่าแก่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นอกจากนั้นยังเป็นแลนด์มาร์คสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองบาธ (Bath)ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)

โรงแรม นำท่านเข้าสู่ที่พัก BAILBROOK HOUSEHOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

153
152
151

Day 3

Blackpoint

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (4)มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ (Westminster Abbey) ตั้งอยู่ทางตะวันตกของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ในแขวงเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์เป็นสถานที่ที่ใช้ในการทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและที่ฝังพระบรมศพของพระมหากษัตริย์อังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ์ ระหว่างปี ค.ศ. 1546 ถึง 1556 ที่นี่ได้รับเลื่อนฐานะขึ้นเป็นอาสนวิหาร ต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอารามหลวง ปัจจุบันที่นี่เป็นโบสถ์ขนาดใหญ่ โดยมีสถาปัตยกรรมเป็นแบบโกธิค ซึ่งเมื่อปี ค.ศ. 1245 พระเจ้าเฮนรี่ที่ 3 ทรงสร้างโบสถ์เวสต์มินสเตอร์คร่อมโบสถ์เก่าแก่ที่มีอยู่เดิม และพระองค์เลือกให้เป็นที่ฝังพระศพของพระองค์เองเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)บ่าย หลังจากนั้นพาท่านเข้าชม เอมิเรตส์สเตเดียม (Emirates Stadium) หรือ สนามกีฬาเอมิเรตส์ สนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอล เปิดใช้งานเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2006 สนามแห่งนี้อัฒจรรย์จะเป็นเก้าอี้ทั้งหมด 60,355 ที่นั่ง ซึ่งนับว่าเป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของพรีเมียร์ลีกตามหลังเพียงสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด และเป็นสนามกีฬาที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในลอนดอนรองจากสนามเวมบลีย์และสนามทวิกเคนแฮมค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(6)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ROYAL NATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

157
156

Day 4

Blackpoint

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (7)นำคณะเดินทางสู่พระราชวังวินเซอร์ (WINSOR CASTLE)โดยพระราชวังจะอยู่บนเนินสูงมองเห็นแม่น้ำเทมส์อยู่เบื้องล่าง พระราชวังวินเซอร์เป็นที่ประทับประมุขสูงสุดแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้ว่าพระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังที่มีผู้พำนักอาศัยต่อเนื่องยาวนานกว่าพระราชวังแห่งใดในโลก โดยทุกท่านจะเดินผ่าน Jubilee Garden ก่อนเข้าสู่อาคารจัดแสดงประวัติความเป็นมาของพระราชวัง สิ่งที่น่าสนใจควรค่าแก่การชมคือ เขตพระราชฐานชั้นใน State Apartment (ทางบริษัทรวมค่าเข้าชมส่วนนี้แล้ว) ถือเป็นหัวใจของพระราชวัง ห้องทุกห้องจึงถูกประดับประดาด้วยทรัพย์สมบัติของราชวงศ์อันประมาณค่ามิได้ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนฝีมือ, ม่าน, ปักประดับ ผนัง, เครื่องลายคราม, รูปปั้น, อาวุธ ชุดเกราะ รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ในยุค ต่าง ๆ The King's Chamber อันมีภาพเขียนเป็นจุดเด่น นอกเหนือจากเตียงไม้สลักปิดทองสไตล์ฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 18 ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางห้อง และห้องที่โดดเด่นที่สุด St.George's Hall ท้องพระโรงแห่งนี้มีความยาวกว่า 50 เมตรจึงมักใช้ ในงานพระราชพิธี เช่นงานเลี้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะในพระนางเจ้าอลิซาเบซ ภายในตกแต่งตามศิลปะแบบกอธิก ประดับประดาด้วยอาวุธชุดเกราะ และตราประจำราชวงศ์ St. George's Chapel มหาวิหารสไตล์โกธิกที่งดงามที่สุดในประเทศอังกฤษ อาคารแห่งนี้เริ่มก่อสร้ างในปีค.ศ. 1475 โดยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 และใช้เวลากว่า 50 ปีจนสำเร็จลุล่วง ในแต่ละปีพระราชวงศ์อังกฤษจะเสด็จไปประทับเพื่อพักผ่อนอย่างสม่ำเสมอ โดยปราสาทส่วนบนด้านตะวันออกจะเป็นเขตที่ประทับของสมเด็จพระราชินี ส่วนด้านใต้ปราสาทจะมีปาร์คขนาดใหญ่กว่า 800 เฮกเตอร์ ชื่อเดิมว่าเกรต ปาร์ค ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมกุหลาบพันปีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)หลังจากนั้นพาท่านดำดิ่งลงไปในโลกแห่งคาถา กลวิเศษ และเวทมนตร์ อันน่าทึ่ง ที่ WARNER BROS. STUDIO ชมเบื้องหลังเพื่อค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่หลังกล้องของภาพยนตร์ แฮร์รี่ พอตเตอร์ ทั้ง 8 ภาค พร้อมสำรวจฉากต่าง ๆ ที่ใช้จริงในภาพยนตร์ เช่น ฮอกวอตส์ ตรอกไดอากอน และซอยพรีเว็ต และอีกมากมาย ก้าวขึ้นรถเมล์อัศวินราตรีสามชั้นสุดพิลึกที่แฮร์รี่นั่งในภาค นักโทษแห่งอัซคาบัน ตลอดจนรถบินได้จากภาค ห้องแห่งความลับ จากนั้น โพสท่าถ่ายรูปบริเวณหน้าบ้านหลังเก่าของแฮร์รี่ที่ซอยพรีเว็ต บ้านเลขที่ 4 ก่อน ก่อนไปลิ้มรสบัตเตอร์เบียร์ฟองฟ่อดชั้นเลิศ มุ่งหน้าสู่ชานชลา 9 ¾ ที่ไดรับการออกแบบใหม่เอี่ยม ซึ่งคุณสามารถขึ้นรถไฟไอน้ำสายฮอกวอตส์ เอ็กซ์เพรส และโพสท่าถ่ายรูปกับรถเข็นกระเป๋าที่กำลังเลือนหายเข้าไปในกำแพงชานชลา สำรวจฉาก ชุด และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่จัดแสดงงานศิลป์แห่งอังกฤษ และเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ใช้ในการผลิตภาพยนตร์ ทัวร์นี้รวมการเข้าชมแบบจำลองฮอกวอตส์ขนาด 1:24 ที่ใช้ถ่ายทำฉากภายนอกของตัวโรงเรียนพ่อมดแม่มดแห่งนี้อย่างใกล้ชิดค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ROYAL NATIONAL HOTELหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

1512
1511
159
158

Day 5

Blackpoint

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (10)พาคณะเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ปอล St. Paul’s Cathedral เป็นวิหารเก่าแก่ที่มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งใจกลางกรุงลอนดอน และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 รองจากโบสถ์ Liverpool Cathedral ในอังกฤษ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 604 ตั้งอยู่บน Ludgate Hill ซึ่งเป็นจุดที่สูงสุดของเมืองลอนดอน สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่นักบุญเปาโล เป็นผลงานชิ้นที่โดดเด่นของสถาปนิก ชื่อดังที่ชื่อ “Sir Christopher Wren” ต่อมาเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ ในเมืองลอนดอน ทำให้โบสถ์นี้ได้รับความเสียหายอย่างมาก ต่อมาได้มีการซ่อมแซม และเปิดให้บริการในปี ค.ศ. 1697 ซึ่งโบสถ์นี้มีสถาปัตยกรรมสไตล์บาร็อกที่สวยงาม ในสมัยศตวรรษที่ 17 ใช้เป็นสถานที่ฝังศพของบุคคลสำคัญในประเทศอังกฤษ และใช้จัดพระราชพิธีต่าง ๆ ที่สำคัญ ปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงมากในกรุงลอนดอน บริเวณด้านหน้าของโบสถ์ เป็นอนุสาวรีย์ของพระนางวิคตอเรียเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)บ่าย หลังจากนั้นพาคณะเดินทางเข้าชม Natural History Museum หรือ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติในเมืองลอนดอน เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งที่รวบรวมหลักฐานและชิ้นส่วนสำคัญทางประวัติศาสตร์ของโลก ที่เก่าแก่หลายล้านปี ตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1881 จัดแสดงอยู่ภายในอาคารที่สวยงามแบบพระราชวัง ภายใน Natural History Museum ก็มีการตกแต่งประดับประดาที่สวยงามไม่แพ้ภายนอก ในส่วนของการจัดแสดงจะแบ่งออกเป็นหลาย ๆ โซนให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมตามความสนใจ โซนแรก ก็คือ Red Zone ซึ่งโซนนี้จะจัดแสดงเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์ การกำเนิดโลก การเกิดภูเขาไฟและแผ่นดินไหว โซนถัดมาก็จะเป็น Green Zone โซนนี้จะมีสัตว์หลายชนิดด้วยกัน ได้แก่ สัตว์ปีก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และแมลงสายพันธุ์ต่าง ๆ เป็นต้น โซนต่อมาจะเป็น Orange Zone เป็นโซนของ Charles Darwin เป็นบุคคลสำคัญในแวดวงวิทยาศาสตร์ของประเทศอังกฤษ ซึ่งจะมีรูปปั้นใหญ่ ๆ ของท่านตั้งอยู่ในบริเวณนั้น และโซนสุดท้าย ถือว่าเป็นโซนที่ได้รับความสนใจจากผู้ที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ก็คือ “โซนไดโนเสาร์” ซึ่งในโซนนี้ ก็จะมีกระดูกไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่าง ๆ ที่นำมาจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่อีกด้วย หลังจากนั้นพาทุกท่าน ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ (Thames River) ซึ่งถือเป็นแม่น้ำที่มีระยะทางยาวที่สุดในประเทศอังกฤษ และยังยาวเป็นอันดับสองของสหราชอาณาจักร ด้วยความยาวกว่า 346 กิโลเมตร อีกทั้งยังไหลผ่านทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ และกรุงลอนดอน จึงทำให้แม่น้ำเทมส์นี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวหนึ่งของการมาเยือนลอนดอนเลยทีเดียว โดยระหว่างล่องเรือ ท่านจะได้ผ่านชมแลนด์มาร์คสำคัญมากมาย อาทิเช่น ลอนดอนอาย (LONDON EYE), ทาวเวอร์บริดจ์ (TOWERBRIDGE), สะพานเวสต์มินสเตอร์ (WESTMINSTER BRIDGE)ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(12)นำท่านเข้าสู่ที่พัก ROYAL NATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

1111
166
15123

Day 6

Blackpoint

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (13)นำทุกท่านถ่ายรูปกับ สะพานหอคอย แห่งกรุงลอนดอน (London Tower Bridge) ซึ่งเป็นสะพานที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอน โดยมีลักษณะเป็นสะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกัน ทั้งยังประกอบไปด้วยหอคอย 2 หอ จึงทำให้สะพานแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สะพานหอคอย นั่นเอง เดิมทีสะพานทาวเวอร์บริดจ์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเส้นทางสำหรับการจราจรข้ามแม่น้ำเทมส์ของลอนดอน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างนานถึง 8 ปี โดยแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1894 นั่นเอง โดยหอคอยแห่งนี้ได้ถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็นหอคอยคู่และใช้สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่มีความสวยงดงามและแสดงถึงการเป็นหอคอยลอนดอนได้เป็นอย่างดี หลังจากนั้นพาทุกท่านเดินชมอาคารรัฐสภา (Houses Of Parliament) ในอดีตอาคารรัฐสภาแห่งนี้เคยเป็นพระราชวัง Westminster ของเชื้อพระวงศ์อังกฤษตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 มาก่อน แต่ด้วยปัญหาหลาย ๆ อย่าง รวมทั้งเหตุการณ์ไฟไหม้พระราชวัง สถานที่แห่งนี้จึงได้กลายเป็นรัฐสภาตั้งแต่ระดับนายกรัฐมนตรีจนถึงระดับสว .เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (14)บ่าย ก่อนเดินทางไปสนามบิน นำคณะถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงลอนดอน หอนาฬิกาบิ๊กเบน (BIG BEN) หอนาฬิกาแห่งนี้ เป็นสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอนมามากกว่า 150 ปีแล้ว โดยจุดเด่นของหอนาฬิกาแห่งนี้ คือสามารถบอกเวลาได้ทั้ง 4 ทิศทาง เป็นนาฬิกาบอกเวลาที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นเครื่องบอกเวลามาตรฐานของหอดูดาวเมืองกรีนิช ผ่านสถานีวิทยุ BBC ที่จะถ่ายทอดสดเสียงตีบอกนาฬิกา Big Ben ให้ได้ยินกันทั่วโลก โดยหอนาฬิหานี้มีความสูงถึง 96.3 เมตร มีระฆังสำหรับตีบอกเวลา 5 ใบ โดยมีใบเดียวที่ตีบอกเวลา ส่วนอีก 4 ใบจะตีเป็นทำนองเพื่อให้เกิดความไพเราะถึงเวลาอันสมควรนำคณะเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์

18.00 น. ออกเดินทางกลับสู่สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน (บรูไน) โดยสายการบิน ROYAL BRUNEI เที่ยวบินที่ BI004

111512464
1111112

Day 7

Blackpoint

15.35 น. เดินทางถึงสนามบินบันดาเสรีเบกาวัน

18.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ROYAL BRUNEI เที่ยวบินที่ BI519

20.15 น. นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Please see terms in program
Register Log in