Welcome!


Agent

Register Log in

Take a tour

%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b9 %e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b0 2019

เฉิงตู ภูเขาหิมะ ธารน้ำแข็งการ์เซีย 4 วัน 2 คืน

12,999THB


LUCKY AIR

MAOXIAN INN HOTEL หรือเทียบเท่า ในระดับเดียวกันDeparture
Return
See more schedule
28 Mar 2019 - 31 Mar 2019

20

Total

0

Booked

20

Available


Description

- เข้าชมศูนย์วิจัยหมีแพนด้า ช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนซีลู่
- นั่งกระเช้าขึ้นอุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน
- ชมความงามของทะเลสาบต้ากู๋


เฉิงตู ภูเขาหิมะ ธารน้ำแข็งการ์เซีย 4 วัน 2 คืน

MAOXIAN INN HOTEL หรือเทียบเท่า ในระดับเดียวกัน

LUCKY AIR

Schedule () Price (THB) Available (Seat)

Itinerary

Day 1

Blackpoint

00.15 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 เคาน์เตอร์ M สายการบิน LUCKY AIR (8L) เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอินหมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 20 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้03.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเฉิงตู โดยสายการบิน LUCKY AIR เที่ยวบินที่ 8L81207.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซรวงลิ้ว นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ศูนย์กลางด้าน การเมืองการทหารและด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเช้า บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (1)นำท่านเข้าชม ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สร้างศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์รวมถึงใช้เป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้า ชมความน่ารักของเหล่าแพนด้าที่ออกมาโชว์ตัวอย่างใกล้ชิด โดย หมีแพนด้ามีถิ่นอาศัยดั่งเดิมอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน เป็นสัตว์ที่ไม่ชอบอยู่นิ่งในธรรมชาติชอบปีนป่ายต้นไม้หรือหาอาหารโดยเวลาส่วนใหญ่ใช้ไปกับการกินอาหาร (Eating) การพักผ่อน (Resting) และการหาอาหาร (Foraging) หมีแพนด้าจะไม่จำศีลเหมือนหมีชนิดอื่นๆ มีอายุเฉลี่ยประมาณ 25-30 ปี (ทางบริษัทรวมค่ารถแบตเตอรี่ไว้ให้ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเจียจื่อ เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าหนึ่งพันปี ภายในบริเวณเมืองเก่ามีทั้งร้านค้าขายของที่ระลึก และร้านอาหารให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิมมากมาย นอกจากนั้นท่านจะได้ชมศิลปะสะพานไม้เก่าแก่ของเมืองค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)โรงแรม นำท่านเข้าสู่ที่พัก MAOXIAN INN HOTEL หรือเทียบเท่า ในระดับเดียวกัน

05.01

Day 2

Blackpoint

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (4)เดินทางสู่ อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.)

เป็นอุทยานทางธรรมชาติที่ล้ำค่าอีกแห่งของมณฑลเสฉวน ที่มีความงดงามอย่างยิ่ง จุดที่สูงที่สุดมีความสูงจากระดับน้ำทะประมาณ 5,286 เมตร เป็นภูผาธารน้ำแข็งที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวธิเบตชาวบ้านเชื่อว่ามีเทพเจ้าพิทักษ์ภูเขาแห่งนี้อยู่ ทำให้ภูผาแห่งนี้ยังไม่เคยมีใครพิชิตยอดเขาได้เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)บ่าย นำนำท่านขึ้นสู่ ยอดเขา (รวมกระเช้า) ซึ่งมีหิมะตลอดทั้งปี สูงถึง 4860 เมตร ชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ 3 ลูกที่เชื่อว่าเป็นสันหลังมังกรที่มีความงดงาม ฉากเบื้องหน้าเป็นภูเขาที่สูงชันตัดกับท้องฟ้าที่มีสีฟ้าครามสดใส และพ ระอาทิตย์สะะท้ อนกลาเซียร์คล้ายดังภูเขาเงินระยิบระยับ สะท้อนเข้าสู่สายตา ดั่งได้นั่งกระเช้าชมภูเขาสวรรค์ที่หาชมได้ยากยิ่ง นำท่านชม 3 ทะเลสาบสวรรค์ที่งดงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบจิงโหวไห่ ทะเลสาบหงษ์ ลำธารคู่รักและทะเลสาบที่ถือได้ว่า เป็นจุดที่สำคัญในอุทยานแห่งนี้ ทะเลสาบต้ากู๋ หรือ ทะเลสาบน้ำมนต์ขอพร เล่ากันว่าหากใครมีเรื่องเดือดร้อยให้มากราบไหว้เทพเจ้าที่คุ้มครองทะเลสาบแห่งนี้ จะทำให้เรื่องที่เดือดร้อนคลายลง หรือพรต่อองค์เทพก็จะสมหวังดั่งใจหมาย น้ำในทะเลสาบนั้นจะมีสีสันที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูร้อนและช่วงใบไม้ผลินั้นน้ำทะเลสาบจะมีสีเขียวเข้มคล้ายดั่งหยกที่จมอยู่ก้นแม่น้ำ ในช่วงใบไม้ร่วงนั้นทะเลสาบจะเต็มไปด้วยสีสันของใบไม้หลากหลายสีที่ร่วงหล่นลงจากต้นมาที่ทะเลสาบ ในช่วงหน้าหนาวจะเป็นสีขาวเต็มไปด้วยหิมะน้ำแข็งที่ดูแล้วคล้ายดั่งยืนอยู่ในยุโรปไม่เหมือนอยู่ในเมืองจีน เดินทางสู่ เมืองตูเจียงเยี่ยน (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.)ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)โรงแรม นำท่านเข้าสู่ที่พัก MINGCHENG TIMES HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

05.03
05.002

Day 3

Blackpoint

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (7)เดินทางกลับสู่ นครเฉิงตู (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.) นำท่านแวะผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้า โดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ถนนคนเดินชุนซีลู่ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเฉิงตูเป็นแหล่งศูนย์รวมวัยรุ่นชื่อดังและเป็นที่ตั้งของตึกสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย รวมถึงห้างสรรพสินค้าชื่อดังเช่น ISETAN และร้านค้ามากมาย อาทิ ZARA, H & M, UNIQLO00.40 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน LUCKY AIR เที่ยวบินที่ 8L801

Logo hanatour

Day 4

Blackpoint

03.05 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม

ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านั้น)

Logo hanatour
Please see terms in program
Register Log in